Statut

Animal Rescue Polska Statut 2019 v 1.0 (PDF, 72,6 KB)

Statut Fundacji Animal Rescue Polska

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja nosi nazwę „Animal Rescue Polska” i jest zwana w dalszej części statutu Fundacją.

 2. Fundacja została ustanowiona przez fundatorów: Ingę Lechowską i Dawida Fabjańskiego aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej Leszek Guzik, ul. Księdza Sajny Nr 2b Lokal 17, 05-530 Góra Kalwaria w dniu 15 września 2014 r.

§ 2

Fundacja działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,

 2. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie,

 3. niniejszego statutu,

 4. innych ustaw i rozporządzeń regulujących zasady prowadzenia działalności przez Fundację.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4

Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

§ 5

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

 2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rozdział II
CELE I ZADANIA FUNDACJI

§ 6

 1. Fundacja została ustanowiona w celu niesienia pomocy ludziom i zwierzętom, których życie lub zdrowie są zagrożone.

 2. Fundacja realizuje swoje cele niesienia pomocy ludziom poprzez:

 1. Prowadzenie działalności poszukiwawczo-ratowniczej oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof,

 2. Prowadzenie działalności poszukiwawczo-ratowniczej z wykorzystaniem psów tropiących,

 3. Organizację i prowadzenie szkoleń,

 4. Działania profilaktyczne na rzecz zapobiegania wypadkom i innym zagrożeniom życia i zdrowia,

 5. Współpracę krajową oraz międzynarodową na rzecz ochotniczego ratownictwa cywilnego,

 6. Upowszechnianie i stosowanie nowoczesnych rozwiązań naukowych w zakresie ratownictwa,

 7. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym związane z dziedziną ratownictwa cywilnego,

 8. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu,

 9. Współpracę ze służbami ratowniczymi (Policją, Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym itd.),

 10. Współpracę z innymi służbami (Strażami Miejskimi, Strażą Leśną, Strażą Rybacką itd.),

 11. Prowadzenie naboru i szkolenia kandydatów do służby ratowniczej,

 12. Doradztwo prawne osobom prywatnym, oraz organizacjom i instytucjom.

 1. Fundacja realizuje swoje cele niesienia pomocy zwierzętom poprzez:

 1. Wszechstronne propagowanie metod i technik w zakresie ochrony zwierząt,

 2. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami,

 3. Całodobowe podejmowanie interwencji dotyczących wypadków drogowych z udziałem zwierząt na terenach powiatów, gdzie w danym momencie Fundacja posiada odpowiednie siły i środki,

 4. Całodobowe podejmowanie interwencji dotyczących przypadków znęcania się nad zwierzętami na terenach powiatów, gdzie w danym momencie Fundacja posiada odpowiednie siły i środki,

 5. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, a także współdziałanie w tym zakresie z samorządem terytorialnym oraz właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt i środowiska naturalnego,

 6. Współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie rozpoznania, ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń związanych z prawami zwierząt i środowiska,

 7. Współpracę ze służbami ratowniczymi (Policją, Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym itd.),

 8. Współpracę z innymi służbami (Strażami Miejskimi, Strażą Leśną, Strażą Rybacką, Nadleśnictwami, itd.),

 9. Organizowanie kursów i szkoleń dla Inspektorów etatowych i społecznych,

 10. Prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt,

 11. Aktywny udział w tworzeniu nowych przepisów prawa w zakresie ochrony zwierząt i ochrony środowiska naturalnego, w tym sporządzania opinii,

 12. Tworzenie i prowadzenie Służby Ochrony i Ratownictwa Zwierząt,

 13. Tworzenie Społecznych Straży Łowieckich, Społecznych Straży Ochrony Przyrody

 14. Tworzenie rezerwatów ochrony zwierząt,

 15. Tworzenie i prowadzenie schronisk dla zwierząt domowych i gospodarskich,

 16. Tworzenie i prowadzenie ośrodków hospitalizacji, rehabilitacji zwierząt dzikich i egzotycznych oraz opieki nad nimi,

 17. Tworzenie i prowadzenie azylów dla zwierząt, dzikich, chronionych oraz egzotycznych,

 18. Prowadzenie ośrodków kwarantanny zwierząt pochodzących z przestępstw,

 19. Prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt,

 20. Tworzenie i prowadzenie lecznic oraz klinik dla zwierząt,

 21. Transport zwierząt,

 22. Doradztwo prawne osobom prywatnym oraz organizacjom i instytucjom,

 23. Współpracę z organizacjami i instytucjami na świecie.

Rozdział III
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO FUNDACJI

§ 7

Fundacja w ramach działalności statutowej prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

 1. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,

 2. działalności charytatywnej,
 3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 4. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 5. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 6. ratownictwa i ochrony ludności,
 7. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

 8. promocji i organizacji wolontariatu.

§ 8

 1. Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. Zakres nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego Fundacji obejmuje formy realizacji działalności określone w § 6 ust. 2 i 3, zaś działalność wymieniona w § 6 ust. 2 lit. a, b, c, l oraz ust. 3 lit. c, i, j, n, o, p, q, r, s, t, u, v może być realizowana również jako działalność odpłatna.

§ 9

 1. Fundacja jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji politycznych, społecznych, zawodowych i innych.

 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 10

Fundacja ma prawo używania logo, odznak, pieczęci i oznaczeń stroju służbowego według wzorów ustalonych przez Zarząd. Fundacja może ustanawiać i wydawać certyfikaty.

§ 11

Fundacja opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział IV

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 12

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład pieniężny przekazany przez Fundatorów w kwocie 400 złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 13

 1. Dochodami Fundacji są w szczególności:
 1. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych będących własnością Fundacji bądź przekazanych Fundacji odpłatnie lub nieodpłatnie,

 2. darowizny, spadki, zapisy od krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych,

 3. dotacje, subwencje oraz granty,

 4. odsetki od lokat bankowych i innych dochodów kapitałowych,

 5. dochody ze zbiórek publicznych,

 6. dochody z nawiązek orzekanych na rzecz organizacji społecznych.

 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 3. Fundacji zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 14

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach oraz wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 2. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy wyłącznie realizacji jej celów statutowych.

 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

Rozdział V

ORGANY FUNDACJI

§ 15

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§16

 1. Rada stanowi najwyższy organ Fundacji.

 2. Rada jest organem kontroli wewnętrznej, nadzorczym i stanowiącym Fundacji, niezależnym od Zarządu.

 3. Rada Fundacji składa się z od dwóch do siedmiu członków powoływanych przez Fundatorów.

 4. W przypadku śmierci Fundatorów członka Rady na miejsce osoby, która przestała pełnić funkcję lub w związku z rozszerzeniem składu Rady, powołuje Rada bezwzględną większością głosów.

 5. W skład Rady mogą wchodzić Fundatorzy.

 6. Rada wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.

 7. Członkowie Rady są powoływani na czas nieokreślony.

 8. Rada działa na podstawie Regulaminu Rady Fundacji uchwalonego przez Radę.

§ 17

 1. Do wyłącznej kompetencji Rady należy:
 1. uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu,

 2. uchwalanie zmian w statucie,

 3. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,

 4. zatwierdzanie programów działania Fundacji oraz budżetu rocznego Fundacji,

 5. przyjmowanie okresowych sprawozdań Zarządu z działalności oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,

 6. kontrola pracy członków Zarządu oraz kierowników jednostek terenowych, oddziałów, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji,

 7. ustanawianie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji,

 8. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności jej stanu majątkowego, ksiąg rachunkowych, celowości poczynionych wydatków,

 9. podejmowanie decyzji o przystąpieniu i wystąpieniu Fundacji z krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji i instytucji,

 10. podejmowanie decyzji w przedmiocie zbycia lub obciążenia majątku Fundacji,

 11. przygotowanie dla Fundatorów na ich wniosek projektu uchwały o rozwiązaniu Fundacji,

 12. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji i przeznaczeniu pozostałego majątku na rzecz organizacji o celach zbieżnych lub podobnych do Fundacji;

§ 18

Członkiem Rady Fundacji nie może być:

 1. Członek Zarządu, ani osoba pozostająca z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

 2. Likwidator, kierownik jednostki terenowej, oddziału, inspektoratu bądź innej jednostki organizacyjnej Fundacji oraz zatrudniony w Fundacji główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inny pracownik podległy bezpośrednio członkowi zarządu Fundacji,

 3. Osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 19

 1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:

 1. odwołania przez Fundatorów na podstawie jednogłośnej uchwały,

 2. śmierci członka Rady,

 3. złożenia pisemnej rezygnacji doręczonej na adres siedziby Fundacji.

 1. Odwołanie członka Rady przez Fundatorów może nastąpić również na wniosek Rady, na podstawie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

 2. Fundatorzy rozpoznają wniosek Rady w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Decyzja Fundatorów jest ostateczna.

§ 20

Członek Rady może zostać odwołany w przypadku:

 • nienależytego wykonywania funkcji członka Rady,
 • braku zaangażowania w działalność na rzecz Fundacji,
 • działania niezgodnego ze statutem Fundacji,
 • działania niezgodnego z obowiązującym prawem,
 • działania godzącego w dobre imię Fundacji.

§ 21

Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 22

  1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku.

  2. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący lub co najmniej dwóch członków Rady.

  3. Każdy członek Rady ma jeden głos.

  4. O ile statut nie stanowi inaczej, Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, oddanych w obecności nie mniej niż połowy jej składu, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

  5. Rada uchwala zmiany w statucie Fundacji większością 2/3 głosów. Zmiana statutu może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

  6. Rada podejmuje uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji jednomyślnie w obecności wszystkich członków Rady.

§ 23

 1. Zarząd składa się z co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa oraz Wiceprezesa, powoływanych przez Fundatorów. W przypadku śmierci Fundatorów członków Zarządu powołuje Rada bezwzględną większością głosów.

 2. Członkami Zarządu mogą być Fundatorzy.

 3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 4. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony.

 5. Zarząd Fundacji działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę.

§ 24

 1. Zarząd realizuje cele statutowe Fundacji, kieruje jej działalnością, prowadzi jej sprawy i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

 2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do zakresu działania Rady Fundacji oraz Fundatorów.

 3. Zarząd Fundacji w szczególności:

 1. sprawuje zarząd nad majątkiem i prowadzi gospodarkę finansową Fundacji zgodnie ze Statutem,

 2. wyznacza główne kierunki działalności Fundacji,

 3. pozyskuje środki na działalność Fundacji,

 4. ustala zasady zatrudnienia i wynagradzania pracowników Fundacji w sposób zgodny z wytycznymi Fundatorów,

 5. tworzy i znosi jednostki terenowe, oddziały, inspektoraty i inne jednostki organizacyjne Fundacji,

 6. ustala programy działania Fundacji oraz budżet roczny Fundacji,

 7. uchwala regulaminy jednostek terenowych, oddziałów, inspektoratów oraz innych jednostek organizacyjnych Fundacji,

 8. przeprowadza likwidację Fundacji.

§ 25

 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 1. odwołania przez Fundatorów na podstawie jednogłośnej uchwały,

 2. śmierci członka Zarządu,

 3. złożenia pisemnej rezygnacji doręczonej na adres siedziby Fundacji.

 1. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatorów może nastąpić również na wniosek Rady, na podstawie uchwały Rady podjętej bezwzględną większością głosów.

 2. Fundatorzy rozpoznają wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Decyzja Fundatorów jest ostateczna.

§ 26

 1. Członek Zarządu może zostać odwołany w przypadku:
 • nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu,
 • braku zaangażowania w działalność na rzecz Fundacji,
 • działania niezgodnego ze statutem Fundacji,
 • działania niezgodnego z obowiązującym prawem,
 • działania godzącego w dobre imię Fundacji.

§ 27

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

 2. Posiedzenie Zarządu może zwołać Prezes lub co najmniej dwóch członków Zarządu.

 3. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

 4. Każdy członek Zarządu ma jeden głos.

§ 28

Każdy z członków Zarządu ma prawo do jednoosobowej reprezentacji Fundacji, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwa osobie trzeciej może udzielić wyłącznie Prezes Zarządu Fundacji, na czas określony.

§ 29

Zarząd najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji za rok poprzedni.

Rozdział VI

JEDNOSTKI TERENOWE, ODDZIAŁY, INSPEKTORATY I INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE FUNDACJI

§ 30

 1. Fundacja może powoływać jednostki terenowe, oddziały, inspektoraty oraz inne jednostki organizacyjne Fundacji, w tym:

 1. Wojewódzkie, powiatowe, gminne i miejskie Oddziały Fundacji.

 2. Oddziały Cywilnego Ochotniczego Pogotowia Poszukiwawczo-Ratowniczego.

 3. Inspektoraty „Służby Ochrony i Ratownictwa Zwierząt” jako formację mundurową.

 4. Punkty pierwszej pomocy weterynaryjnej.

 5. Centra czasowej rehabilitacji zwierząt.

§ 31

Szczegółowe zasady powoływania, funkcjonowania i likwidacji jednostek terenowych, oddziałów, inspektoratów oraz innych jednostek organizacyjnych Fundacji określają odrębne Regulaminy.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie znajdą przepisy prawa krajowego.